Á.SZ.F.

Üzemeltetői adatok

A weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), illetve az internetes áruházat (a továbbiakban: „Webáruház”) Juhász Alexandra e.v. (székhely: 2310 Szigetszentmilós, Rákóczi u. 83/A.  adószáma: 74260052-1-33; telefonszáma: +3620 353 1783; elektronikus levelezési címe: faltrend.hungary@gmail.com) – a továbbiakban: „Kereskedő” – üzemelteti.

Általános rendelkezések

A Honlapon szereplő termékek megrendelése a www.faltrend.hu Webáruházon keresztül a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint történik.

Megvásárolható termékek köre, regisztráció, rendelés menete

A Honlapon szereplő termékek a Webáruházon keresztül elektronikus úton, továbbá telefonon és e-mailen rendelhetők meg. Postai úton leadott rendeléseket a Kereskedő nem fogad el. A Webáruházon keresztül történő vásárlás kizárólag a felhasználó regisztrációját követően lehetséges. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név/cégnév, lakóhely/székhely, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám. Gazdálkodó szervezet által történő regisztráció során a következő adatok megadása is szükséges: adószám, kapcsolattartó neve és elérhetősége (cím, e-mail, telefonszám). A megadott adatok bejelentkezés után bármikor módosíthatóak. Amennyiben a szállítási cím eltér a számlázási címtől, akkor azt a megrendelés során jelezni kell.

A megrendelés során törekedni kell az adatok pontos megadására, valamint a termék pontos megjelölésére (cikkszám, megnevezés, mennyiség). A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség a vevőt terheli. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolásokat a Kereskedő elektronikus úton küldi meg a megrendelő részére.

A megrendelés a Kereskedő által a megrendelést követő 48 órán belül elküldött visszaigazolással válik kötelezővé. A megrendelés visszaigazolásában rögzítésre kerül a rendelési azonosító, a megrendelő neve, szállítási és számlázási címe, a megrendelt termék neve, mennyisége (egység ár), a fizetendő vételár, valamint a fizetés és az áru átvétel módja.
A Kereskedő által küldött visszaigazoló e-mail minősül a megrendelés elfogadásának, és a szerződés ezzel a visszaigazolással jön létre a felek között. A Kereskedő és a vevő között a termék megvásárlásával létrejövő szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, melyet a Kereskedő adatbázisában rögzít. A Kereskedő és a vevő között létrejött szerződést a Kereskedő az adatbázisában tárolja és azt a vevő a „Rendeléseim” menüpont alatt bármikor újra megtekintheti.

A vevőnek lehetősége van a termék házhoz szállítását, postai utánvétellel történő szállítását kérni. A termék átadása a megrendelésben foglaltaknak megfelelően történik. A megrendelt termék átadásával a kárveszély a vevőre száll át.
Amennyiben a vevő a termék átvételét jogalap nélkül megtagadja, illetve az átvételre felajánlott terméket a Kereskedő írásbeli felszólítására sem veszi át, úgy a Kereskedő az ebből eredő károk megtérítésének követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni.

A szerződés teljesítésének ideje az az időpont, amikor a Kereskedő a vevő részére a megrendelt terméket ténylegesen átadja.

A felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött szerződés teljesítését akadályozza, illetve lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Kereskedő a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére és beszerzése sem lehetséges, erről haladéktalanul tájékoztatja a vevőt.

A Honlapon feltüntetett árak bruttó árak, melyek a törvényben előírt áfát tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Szállítási és fizetési feltételek

A Honlapon feltüntetett árak a házhozszállítás esetén felmerülő szállítási költséget nem tartalmazzák.

A szállítási költség megegyezik a Honlapon feltüntetett mindenkor érvényes szállítási költségekkel.
A Webáruházban történő rendelés esetén a szállítási költség külön tételként kerül feltüntetésre és az – fizetési módtól függetlenül – a termék árával együtt fizetendő.

Amennyiben a vevő a megrendelt terméket a személyesen kívánja átvenni, szállítási költség nem kerül felszámításra.

A Kereskedő a megrendelt terméket a vevő részére a megrendelésben foglaltak szerint a számlával és a jótállási jeggyel egyidejűleg adja át. A vételár megfizetése a következő módokon történhet:
– készpénzben a szállítónál a termék átvételekor,
– készpénzben a postai utánvétellel történő kézbesítéskor,
– banki átutalás útján (ebben az esetben a Kereskedő a megrendelt terméket a vételárnak a Kereskedő fizetési számlájára történő beérkezése után szállítja ki).

A fizetés során beírt adatokat a Kereskedő nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.

Szavatosság, jótállás

A Kereskedő által értékesített termékekre, a szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályokra a Polgári Törvénykönyvben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Szavatosság

A szavatosság a Kereskedő hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A teljesítés időpontja a termék vevő részére történő átadása.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek vagy azok a vevő számára felismerhetőek voltak.

Hibás teljesítés miatt az irányadó jogszabály szerinti szavatossági igény érvényesíthető.

Hibás teljesítés esetén elsősorban – a vevő választása szerint – a termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. Nincs mód a választásra, amennyiben a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne a Kereskedőnek.

A Kereskedő törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Árleszállításra, a Kereskedő költségére történő kijavításra vagy kijavíttatásra, vagy elállásra akkor van lehetőség, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – a vevőnek nincs joga, vagy azt a Kereskedő nem vállalta vagy nem tudja elvégezni megfelelő határidőn belül.

A vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni.

Fogyasztó és a Kereskedő közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el.

Fogyasztó és Kereskedő közötti szerződés esetén a vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Jótállás

Jótállás esetén a Kereskedő a termék mindazon hibája miatt helytáll, amely a jótállás időtartamán belül merül fel. A Kereskedő mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Kötelező jótállás csak a hivatkozott Kormányrendelet mellékletében meghatározott a termékekre vonatkozik.

Tartós fogyasztási cikkek esetében a Kormányrendelet egy éves jótállási időtartamot ír elő.
Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogokra vonatkozóan a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

A Kereskedő a vevőnek a termékkel együtt – külön kérés nélkül – jótállási jegyet ad át.

A jótállási igény – a vásárlást igazoló számla bemutatását követően – a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállás esetén a vevő ugyanazokat az igényeket (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás) ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint szavatosság esetén.

Elállás

A vevő elállási jogát a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendeletben foglaltak szerint a vevő a termék átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Kereskedő a termék vételárát a vevő részére haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vevő köteles a terméket tiszta, kifogástalan állapotban, eredeti csomagolásban, minden tartozékával együtt visszaszolgáltatni a Kereskedő részére, és köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A termék visszaszolgáltatására nyitva álló 8 munkanapos határidő jogvesztőnek minősül.
A Kereskedő követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Adatkezelés

Az adatkezelés célja a Webáruházban történő rendelések fogadása, az adásvételi szerződések megkötése, a vásárlók teljes körű kiszolgálása, a regisztrált felhasználók részére történő reklámanyagok küldése.
Az adatkezelés jogalapja a regisztrált felhasználóknak a regisztráció során megadott önkéntes hozzájárulása.

A Kereskedő a Webáruházban megadott adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésére és a vevők részére e-mail útján megküldött reklámok továbbítására használja fel.
Az adatkezelés időtartama a Webáruházban történt regisztrációtól kezdve a rögzített adatok törléséig tart.

A Kereskedő az általa megismert és kezelt adatokat harmadik személy részére nem adja át és nem is teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé.

A regisztrált felhasználók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Kereskedőtől a személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve személyes adataik törlését vagy zárolását. Ezt a Kereskedőnek küldött kérelemmel tehetik meg.
A Kereskedő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást nyújt.

Hírlevél

A regisztrált felhasználók előzetes hozzájárulása esetén a Kereskedő jogosult a regisztrált felhasználók számára hírlevelet küldeni. A hírlevél küldésének megszüntetését a felhasználó a Kereskedőnek címzett elektronikus levélben bármikor kérheti.